Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webwinkel welke door Stichting The Hague & Partners - The Hague Marketing Bureau via haar Website wordt aangeboden (het een en ander zoals hieronder gedefinieerd). Door Artikelen te bestellen op de Website van Stichting The Hague & Partners gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord wilt gaan, kunt u géén Artikelen bestellen op de Website.

Wij adviseren u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst. 

Indien u niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf kunt u géén gebruik maken van deze Website. In voorkomens geval verwijzen we u graag naar www.denhaag-shop.nl

Artikel 1 Definities
In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Account: de persoonlijke omgeving van de Klant, toegankelijk via de Website door middel van het invoeren van Inloggegevens;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Stichting The Hague & Partners - The Hague Marketing Bureau ;

Artikelen: de producten die via de Website kunnen worden aangeschaft, waaronder VVV-producten en geschenkbonnen;

Stichting The Hague & Partners, gevestigd en kantoorhoudende te

WTC Tower C
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69575223;

Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant welke toegang geeft tot het Account;
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Klant: de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf via de Website een Overeenkomst aangaat met Stichting The Hague & Partners - The Hague Marketing Bureau voor het afnemen van Artikelen, in deze ook aangeduid met “u”;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Stichting The Hague & Partners welke via de Website wordt gesloten;

Website: de websites www.shop.denhaag.com, alsmede alle onderliggende webpagina’s, inclusief de daarop beschikbare webwinkel van Stichting The Hague & Partners - The Hague Marketing Bureau waarin Artikelen worden aangeboden, en het Account.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stichting The Hague & Partners op de Website en op elke tot stand gekomen Overeenkomst. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
2.2 Stichting The Hague & Partners - The Hague Marketing Bureau is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van het Account onder uw aandacht worden gebracht. .
2.3 Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant verbinden Stichting The Hague & Partners worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Account
3.1 Om Artikelen op de Website te bestellen moet Klant een Account aanmaken op de Website. Een Account kan aangemaakt worden door het doorlopen van het registratieproces op de Website. Het is niet toegestaan een Account aan te maken op naam van een ander of ten behoeve van een ander.
3.2 Tijdens het registratieproces wordt Klant verzocht bepaalde informatie te verstrekken. De Klant staat er jegens Stichting The Hague & Partners - The Hague Marketing Bureau voor in en is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt correct, volledig en actueel is.
3.3 Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van Klant niet meer actueel, volledig of correct zijn, dient de Klant zijn gegevens onverwijld aan te passen dat deze weer actueel volledig en/of correct zijn. Klant erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor Stichting The Hague & Partners, onder andere ten behoeve van het leveren van de bestelde Artikelen.
3.4 Tijdens de registratie moet de Klant tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Klant niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van zijn Account wordt gemaakt. Stichting The Hague & Partners mag ervan uitgaan dat de Klant daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens.
3.5 Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Stichting The Hague & Partners daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
3.6 Stichting The Hague & Partners - The Hague Marketing Bureau behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website of de veiligheid van het Account.
3.7 De Klant heeft het recht om op elk gewenst moment zijn Account te verwijderen. Bij verwijdering van een Account door Klant maakt Stichting The Hague & Partners het Account binnen een redelijke periode ontoegankelijk. Stichting The Hague & Partners blijft gerechtigd de gegevens van Klant te bewaren en te gebruiken overeenkomstig het Privacy Statement van Stichting The Hague & Partners.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1 Alle door The Hague Marketing Bureau gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Elk aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Artikel zodat de Klant in staat is het aanbod op een goede wijze te beoordelen. Indien een aanbod een beperkte geldingsduur heeft wordt dit op de Website vermeld.
4.2 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, danwel beperkte afwijkingen in de informatie omtrent het Product, waaronder de afbeeldingen, binden Stichting The Hague & Partners niet.
4.3 Een Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van het aanbod en het volledig doorlopen van het bestelproces op de Website door Klant.
4.4 Stichting The Hague & Partners - The Hague Marketing Bureau zal de totstandkoming van de Overeenkomst langs elektronische weg aan de Klant bevestigen.
4.5 De Klant staat er jegens The Hague Marketing Bureau voor in dat de informatie die hij/zij bij het doen van de bestelling verstrekt compleet, up to date en juist is. De gegevens die de Klant verstrekt, zullen door The Hague Marketing Bureau in overeenstemming met de Stichting The Hague & Partners Privacy Policy worden verwerkt. 
4.5 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij de Klant het tegendeel bewijst. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Klant, komt dit voor zijn/haar risico, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 5. Prijs en Betaling
5.1 Alle prijzen worden vermeld in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
5.2 Stichting The Hague & Partners - The Hague Marketing Bureau behoudt zich te allen tijd het recht voor om prijzen van Artikelen te verhogen of te verlagen. Dergelijke verhogingen of verlagingen hebben geen betrekking op Artikelen die reeds zijn aangeschaft maar nog niet zijn afgeleverd.
5.3 Klant kan de verschuldigde prijs betalen op de wijze zoals aangegeven op de Website. Indien de Klant niet voor een wijze van betaling vooraf heeft gekozen, geschiedt de betaling binnen [veertien] ([14]) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders op de factuur is vermeld.
5.4 Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn voldoet, is Klant automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Vanaf dat moment is Klant tevens de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot aan het moment van volledige betaling.
5.5 Indien de Klant na een herinnering of aanmaning nog steeds in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, behoudt Stichting The Hague & Partners zich het recht voor om de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle door Stichting The Hague & Partners gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste [10]% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR [##],-- excl. BTW.
5.6 Alle door Stichting The Hague & Partners geleverde Artikelen blijven eigendom van Stichting The Hague & Partners of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde bedrag onder de Overeenkomst met betrekking tot die Artikelen volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
5.7 Klachten met betrekking tot (een deel van) de factuur of het Artikel schorten de betalingsverplichting van Klant niet op. Stichting The Hague & Partners is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit enige Overeenkomst met Klant op te schorten totdat Klant aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6. Aflevering
6.1 Stichting The Hague & Partners de door de Klant aangeschafte Artikelen afleveren op het door de Klant opgegeven (aflever)adres. Levering geschiedt enkel na ontvangst van de betaling van Klant, tenzij een betaling achteraf tussen Partijen is overeengekomen. Stichting The Hague & Partners is gerechtigd tot de Artikelen in delen te leveren.
6.2 Stichting The Hague & Partners streeft er naar de Artikelen binnen binnen de overeengekomen termijn bij de Klant afgeleverd te hebben. Overschrijding van de termijn brengt Stichting The Hague & Partners niet in verzuim en is geen aanleiding tot ontbinding. Indien de aflevering langer duurt dan de overeengekomen termijn, zal Stichting The Hague & Partners de Klant daarvan zo veel mogelijk op de hoogte stellen.
6.3 Het risico ten aanzien van de afgeleverde Artikelen, bijvoorbeeld voor beschadiging en/of vermissing, gaat op het moment van aflevering op de Klant over.
6.4 Indien de Klant niet de noodzakelijke medewerking verleent of anderszins aflevering belet, gaat het risico ten aanzien van de Artikelen op de Klant over vanaf het moment van de eerste poging tot aflevering. Dit is slechts anders wanneer de oorzaak van verhindering van aflevering niet aan de Klant kan worden toegerekend. De kosten voor het opnieuw leveren van de door Klant bestelde Artikelen komen voor rekening van Klant.
6.5 Indien nakoming onmogelijk is omdat de gekochte Artikelen niet beschikbaar zijn, stelt Stichting The Hague & Partners de Klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Het door de Klant betaalde bedrag wordt binnen twee (2) maanden terug gestort.
6.6 De Klant controleert de afgeleverde Artikelen direct bij aflevering. De Klant stelt Stichting The Hague & Partners onverwijld doch uiterlijk binnen [14 dagen] na aflevering op de hoogte van een gebrek.
6.7 Een beroep op het niet voldoen van het Artikel aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer het gebrek de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, of wanneer de aard van de gekochte Artikelen of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 7. Garanties en vrijwaringen
7.1 De Klant aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij/zij die aantreft op de Website op het moment van gebruik (“as is”). Stichting The Hague & Partners sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website.
7.2 Stichting The Hague & Partners kan niet garanderen dat de Website te allen tijde bereikbaar zijn of dat de informatie op de Website, waaronder maar niet beperkt tot de levertijd en de indicatie van de voorraad, te allen tijde correct, actueel of volledig is. Storingen in de Website kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Stichting The Hague & Partners is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website.
7.3 De technische eisen en faciliteiten die nodig zijn om van de Website gebruik te kunnen maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hardware, internetaansluiting en/of mobiele telefoons alsmede de kosten voor het gebruik daarvan, komen voor eigen rekening van de Klant.
7.4 Klant garandeert dat bij gebruikmaking van de Website:
(i) geen robots, spiders, scrapers of andere applicaties zal gebruiken; 
(ii) geen handelingen verricht die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van Website en/of de functionaliteit van de Website belemmeren; en/of 
(iii) geen applicaties zal gebruiken die de Website monitoren en/of delen van de Website kopiëren.
7.5 De Klant vrijwaart Stichting The Hague & Partners voor alle schade en kosten die Stichting The Hague & Partners lijdt of maakt ten gevolge van aanspraken van derden die het gevolg zijn van: 
(i) enig handelen van de Klant bij het gebruik van de Website; 
(ii) van enig handelen van de Klant bij de bestelling en/of levering van Artikelen; en/of 
(iii) van een onrechtmatige daad van Klant.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Stichting The Hague & Partners wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) is beperkt tot de vergoeding van door Klant geleden directe schade tot het werkelijke bedrag dat door Klant is betaald voor (het) bestelde Artikel(en). Echter is Stichting The Hague & Partners in geen geval aansprakelijk voor een bedrag van meer dan EUR 0,--.
8.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
(a) materiële schade aan zaken;
(b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
(c) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
8.3  Stichting The Hague & Partners is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot - gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies en/of beschadiging van gegevens en immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Artikelen.
8.4 Stichting The Hague & Partners is in ieder geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
(a) werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere omstandigheden die van invloed zijn op de beschikbaarheid en/of het gebruik van de Website of het Account;
(b) het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website, danwel het niet correct, actueel of volledig zijn van de informatie op de Website;
(c) het niet actueel, volledig en/of correct zijn en/of houden van gegevens verstrekt door Klant, zoals bedoeld in artikel 3.3; of
(d) enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Account van Klant en/of de Website door derden.
8.5 De beperking van de schade zoals vermeld in dit artikel 8 is niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting The Hague & Partners zelf (“eigen handelen”) of haar leidinggevende medewerkers.
8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stichting The Hague & Partners meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Stichting The Hague & Partners vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Stichting The Hague & Partners is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder Overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, alsmede iedere situatie waarop Stichting The Hague & Partners feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
9.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, hebben Stichting The Hague & Partners en u beiden het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te worden jegens elkaar.

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten
10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, alsmede de via de Website toegankelijk gemaakte informatie waaronder, maar niet beperkt tot, teksten, look-and-feel, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij Stichting The Hague & Partners - The Hague Marketing Bureau en/of haar licentiegevers.
10.2 Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Website toegankelijk wordt gemaakt, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Stichting The Hague & Partners of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven, dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
10.3 Het is de Klant niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
10.4 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Klant over te dragen. De Klant zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Stichting The Hague & Partners zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Stichting The Hague & Partners - The Hague Marketing Bureau Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

Artikel 11 Overige bepalingen
11.1 Stichting The Hague & Partners mag de Overeenkomst en/of de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden, danwel derden inschakelen om haar rechten verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren. Stichting The Hague & Partners zal een overdracht tijdig aan Klant mededelen. Indien de Klant de overdracht aan een derde niet acceptabel vindt, kan hij de Overeenkomst ontbinden.
11.2 Indien Stichting The Hague & Partners één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nu niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van het recht om dit op een later tijdstip alsnog te doen.
11.3 Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Stichting The Hague & Partners zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op het gebruik van de Website en deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
12.2 Geschillen die hiermee verband houden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 13 Contact
13.1 Voor vragen, opmerkingen en klachten, kan de Klant contact met ons opnemen op het volgende adres:

Bezoekadres:
Stichting The Hague & Partners - The Hague Marketing Bureau
WTC Tower C
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

Postadres:
Stichting The Hague & Partners - The Hague Marketing Bureau

Postbus 85456
2508 CD The Hague

Contact:
Tel.: (+31) (0)70 3618888
Fax: (+31) (0)70 3615459
E-mail: info@thehague.com

Website: shop.denhaag.com